Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu výrobků v internetovém obchodě vinorum.cz. Prodávajícím při nákupech v internetovém obchodě vinorum.cz je vlastník výrobků a provozovatel internetových stránek vinorum.cz, společnost Entee s.r.o., IČO: 281 61 645, DIČ: CZ28161645, se sídlem Na kopečku 1280/7, 180 00 Praha. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetových stránek vinorum.cz jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Pokud je smluvní stranou podnikatel při své podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy s tímto podnikatelem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na takové smluvní vztahy se nevztahují tyto obchodní podmínky.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je kupní smlouva, smlouva o dílo, anebo jiný typ smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající resp. dodavatel.

Prodávající resp. dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti a výrobky nakupuje za jiným účelem, než podnikání s těmito výrobky.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem podnikání s těmito výrobky.

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetové prodejně vinorum.cz. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Všeobecné obchodní podmínky této internetové prodejny. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Zákazník odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě vinorum.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

 

Platební podmínky

Ceny uvedené na stránkách vinorum.cz jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH). Pro případ velkoobchodního odběru podnikatelem za účelem podnikání s těmito výrobky může prodávající na žádost kupujícího stanovit individuální ceny. Pro objednávky s podnikatelským účelem proto kontaktujte prodávajícího prostřednictvím e-mailu (info@vinorum.cz) nebo telefonu (+420 774 816 467). Ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny uvedené na stránkách vinorum.cz.

Jako poplatek za dopravu prostřednictvím přepravní služby bude kupujícímu účtováno 130 Kč včetně DPH za každou objednávku. Pro další podmínky dopravy zboží viz bod 4 níže.

Jako způsob platby nabízí prodávající tři možnosti:

a.) Bankovní převod na účet prodávajícího u Air Bank a.s. (číslo účtu viz níže);
b.) Platby přes GoPay: ePlatba - Reiffaisenbank, Mojeplatba - Komerční banka, mPenize - mBank, Fio platba – Fio banka (číslo účtu viz níže);
c.) Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží od GLS (za poplatek 20 Kč včetně DPH);
d.) Dobírka - platba v hotovosti při osobním odběru;
e.) Kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;
f.) Platební brána PayPal;
g.) Pomocí virtuální měny Bitcoin přes BitPay.com;

Číslo účtu prodávajícího u Air Bank a.s.: 1080840038 /3030 
IBAN: CZ17 3030 0000 0010 8084 0038
SWIFT: AIRACZP1
Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky (najdete v potvrzení objednávky).


V případě platby prostřednictvím bankovního převodu, nebo pomocí GoPay bude objednané zboží předáno přepravci po přijetí platby na účet prodávajícího. Po přijetí platby na účet prodávajícího bude mít kupující možnost si stáhnout fakturu z internetových stránek vinorum.cz.

 

Dodací podmínky

Jako způsob dodání může kupující zvolit osobní odběr na skladě prodávajícího (Na kopečku 1280/7, 180 00 Praha-Libeň), anebo expresní přepravní službu společnosti General Logistics Sytems (GLS) Czech Republic s.r.o. (dále jen „přepravce“). Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce. Proto níže uvedené podrobnosti podmínek přepravy nepředstavují jejich úplný výčet, mají pouze informativní charakter. S podmínkami přepravy se lze detailně seznámit na internetových stránkách přepravce www.gls-czech.com.

Informativní popis přepravní služby: Zásilka bude odeslána v rámci služby Malý Business balík s doručením na soukromou adresu. Termín doručení je obvykle následující pracovní den po odeslání zásilky v čase od 8 do 17 hod., resp. ve městech kde se nachází depa GLS, lze s přepravcem domluvit doručení i mezi 17. a 20. hodinou. Zásilka bude standardně pojištěna do její hodnoty.

Dodací lhůta po potvrzení objednávky se obvykle pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Po potvrzení objednávky bude kupující dostávat e-mailové zprávy o aktuálním stavu objednávky. Brzké doručení lze očekávat po obdržení zprávy “Odesláno”, což znamená, že zboží bylo předáno přepravci. Zásilka bývá běžně doručena do 17:00 následující pracovní den.

 

Odstoupení od smlouvy a odpovědnost za vady zboží

 

Kupující má možnost zrušit objednávku před odesláním zásilky bez pokuty a uvedení důvodů. Zrušení objednávky je nutné provést prostřednictvím e-mailu (info@vinorum.cz) nebo telefonu (+420 774 816 467).

Kupující - spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jednostranně odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. K urychlení vrácení uhrazené částky spotřebiteli musí být splněny následující podmínky:

- Do konce 14ti denní lhůty spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu formou dopisu na adresu Entee s.r.o., Na kopečku 7, 180 00 Praha, anebo e-mailu na mimo jiné s uvedením čísla objednávky a poštovní adresy pro vrácení uhrazené částky za zboží resp. číslo bankovního účtu.
- Spotřebitel zajistí vrácení zakoupeného zboží bez zbytečného odkladu po oznámení o odstoupení na adresu Entee s.r.o., Na kopečku 7, 180 00 Praha. Zboží doporučujeme pojistit a zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
- K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a pokud možno v původním obalu.

 

Pokud zboží při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou (zejména proto, že má nějakou vadu), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží, nebo odstoupením od smlouvy. Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů

 

Uskutečnění objednávky v internetovém obchodě vinorum.cz je podmíněno registrací uživatele, přičemž prodávající zaznamenává některé jeho osobní údaje. V takovém případě bude provozovatel a majitel internetových stránek s těmito osobními údaji zacházet v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje budou zabezpečeny proti zneužití, nebudou poskytnuty třetím osobám mimo rámec právního dovolení příslušnými zákony a budou použity výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Entee s.r.o.

 

Závěrečná ustanovení

Společnost Entee s.r.o. si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální nabídky. Společnost Entee s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 27.06.2013.